vrh dno
Desimir D. Ivanović - psihoterapeut Intervju

Desimir D. Ivanović - psihoterapeut

Kliring

06.11.2012.
Sudbina pionira je da bude usamljen i njegov zadatak i cilj jeste da to što kraće traje. Pionir mora biti dobar tehnički poznavalac svoje oblasti i istovremeno dobar komunikator, kako se ne bi osećao neshvaćenim. Takođe, treba da bude istrajan i strpljiv, jer je prirodno da ljudi budu sumnjičavi prema svemu što je novo i strano. Sa druge strane, to je privilegija i zadovoljstvo.

Program škole Kliringa, koju je pokrenula Agencija za lični razvoj, komunikaciju i savetovanje „DIJADA“ usvojila je Evropska kliring asocijacija, sa sedištem u Ženevi, na godišnjoj skupštini održanoj 30. oktobra 1996. godine. Legitimitet Škole i trenerski status Rukovodioca obuke priznao je, dve godine ranije, osnivač metode Čarls Berner, 8. decembra 1994. godine. Ali, šta je zapravo kliring, koje su njegove odlike i metode, kome je namenjen i zašto? Na ova i mnoga druga pitanja odgovoriće nam naš sagovornik i rukovodilac obuke Desimir D. Ivanović.


Šta se podrazumeva pod našim metafizičkim zdravljem?

U kliringu govorimo o mentalnom i emocionalnom zdravlju. Radimo na pročišćavanju i rasterećivanju na ova dva nivoa. Takođe, u manjoj meri se bavimo i telom, s obzirom na njegovu povezanost sa ovim delovima čovekovog bića, i potrebu za ostvarivanjem „unutrašnje demokratije“ između ta tri segmenta: tela, emocija i uma. Integrisanost i harmonija ova tri nivoa će svakako uticati na otvorenost i povećani senzibilitet za neke suptilnije slojeve više realnosti, koje možemo nazvati „intuicijom“ ili, kako Vi kažete, metafizičkim zdravljem. U slobodno-zidarskom pristupu ta pozicija je definisana ovako: „Ja nisam ni glupi materijalista, ni zatucani vernik“, i u osnovi govori o čovekovoj potrebi za „komunikacijom“ i harmonizacijom na jednom dubljem i širem „holističkom“ planu. Po mome razumevanju, otvorenost i težnja za napredovanjem u tom pravcu bi se mogla nazvati „metafizičkim zdravljem“.

Kliring je širi od psihoterapije?

Zavisi od toga kako tumačimo pojam psihoterapije, i ako pod njime podrazumevamo samo razrešenje unutrašnje dezintegrisanosti, prouzrokovane životnim traumama i nerazrešenim konfliktima, odnosno praksom sa disfukcionalnim i problematičnim kategorijama ljudi, onda je Kliring širi od takvog pristupa, jer se bavi i funkcionalnim i uspešnim ljudima (poslovnom elitom), odnosno područjem razvoja sposobnosti i treningom životnih i poslovnih veština.

Psihoterapija još nije zaživela kao struka kod nas. Zašto?

U mnogim oblastima društvenog i profesionalnog života i prakse u našoj zemlji govori se o potrebi usaglašavanja sa evropskim kriterijumima, pa to isto važi i za ovu oblast. U Evropi, psihoterapija je samostalna i slobodna profesija koja je organizovana preko pojedinačnih škola, psihoterapijskih modela, i profesionalnih sindikata. U Srbiji, ona je još uvek pod jakim monopolom psihijatrijske i psihološke branše, i pojedinci se njome bave kao svojom sporednom i dopunskom delatnošću, često bez ikakvog praktičnog treninga i legalnog utemeljenja u nekoj od postojećih psihoterapijskih modela. Pri tome, treba reći da je Evropska asocijacija za psihoterapiju (EAP, Beč) i osnovana sa ciljem da se psihoterapija kao delatnost sačuva i zaštiti od neodgovornih lekara i psihologa, koji nisu imali lično iskustvo ni sat treninga u psihoterapijskim školama. Stanje je sada nešto možda bolje nego pre dvadesetak godina, ali se to sporo menja, jer ne treba zaboraviti da psihoterapija nije praktično ni postojala u prethodnom socijalističkom društvenom sistemu.

Diplomirani ste inženjer. Kako se uklapaju kliring i inženjerstvo?

Moje akademsko obrazovanje iz inžinjerstva nije najvažnija oblast iz mog celokupnog obrazovanja. Ipak, i u tom domenu, moja specijalizacija bila je organizacija rada, dok je moja podspecijalnost bila, i još uvek jeste: trening ljudskih resursa, a Kliring se i te kako u to uklapa, odnosno principi i alati kliringa nalaze u tom domenu svoju punu primenu. Takođe, na drugoj strani, osamnaestogodišnje inženjersko iskustvo rada u velikoj firmi i na odgovornim radnim projektima mnogostruko je pozitivno uticalo na moje tridesetogodišnje iskustvo praktičara i trenera Kliringa.

Kliring se bavi mentalnim, emocionalnim, telesnim aspektom i intuicijom. Koji je cilj kliringa?

U najkraćem, ukupna realizacija: životna i profesionalna ostvarenost u svim bitnim domenima. Postići maksimum za sebe, za svoju porodicu, za širu zajednicu. Biti junak u svom vremenu. Simbolično, odigrati svoju partiju šaha na najbolji mogući način – povlačiti stalno najbolje poteze. U našoj domaćoj literaturi, primer toga možete pronaći u nekoliko prvih stranica Memoara Prote-Mateje Nenadovića.

Kako se putem kliringa upoznaje individua?

Pod pojmom Individua u Kliringu podrazumevamo sam Centar neke osobe, pojedinca. Ono što ta osoba u svojoj biti jeste, sama svesnost, centralni deo koji se odlikuje sposobnošću za jasnoćom i donošenjem odluka. Putem kliringa osnažujemo taj deo, tako što ga oslobađamo i rasterećujemo od nagomilanog i kontaminirajućeg mentalnog i emocionalnog materijala, koji je čovek tokom života nesvesno prisvojio i sa kojim se poistovetio.

Kako kliring može da pomogne pojedincu?

Pa, upravo tako, što mu omogućava da pristupi i svesno pregleda svoje unutrašnje sadržaje i da se oslobodi i rastereti onih štetnih i patoloških, koje je nesvesno prisvojio. Dakle, tako što mu vraća unutrašnju slobodu da može slobodno da bira i odlučuje o svojoj sudbini (umesto da bude uslovljen starim patološkim obrazacima) i da uspostavlja zdravije i funkcionalne veze i odnose sa drugim ljudima.

Kako se uspostavlja odnos sa klijentom?

U Kliringu, osoba koja dolazi na sesije nije „pacijent“ već klijent – korisnik usluga, koji se sa Praktičarem nalazi u jednom ravnopravnom odnosu, koji je regulisan doslednim i jasnim stručnim i etičkim normama. Uspostavljanje kontakta i radne alijanse, jednog funkcionalnog i empatičkog odnosa, osnova je koja nužno mora da se uspostavi jer predstavlja nezamenjivu osnovu i „uslov svih uslova“ za ostvarivanje napredovanja u radu. Ne postoji recept za „kako?“ To je upravo ono što je svaki psihoterapeut stekao kao svoju bazičnu sposobnost a koja je rezultat njegovog ličnog rada na sebi samome i profesionalnog treninga u Školi kliringa, i to je nešto što se ne može naučiti iz knjiga ili na predavanjima, i što zapravo predstavlja demarkacionu liniju između obuke iz psihoterapije i studija psihologije i psihijatrije na drugoj strani.

Da li kliring može svakome da pomogne?

Teško je pronaći osobu koja ne bi mogla da ostvari konkretne i višestruke dobiti od kliringa.
U smislu psihoterapije, posebno se preporučuje osobama za čije tegobe se na fizičkom planu još ne mogu otkriti bilo kakve patološke promene, a takođe i kao paralelna ili prateća terapija kod brojnih psihosomatskih oboljenja. Kliring se preporučuje i osobama koje imaju komunikacione probleme sa ljudima iz svoje okoline ili su opterećeni raznim tegobama mentalne prirode. Isto tako, i osobama koje su emocionalno „isključene“ i „zakočene“, tj. ljudima koji su u svakodnevnom životu postali emocionalno hladni i neosetljivi ili se pak nalaze u neprestanoj borbi sa svojim osećanjima. Zatim, onima koji pate od stida i griže savesti, kao i ljudima koju su uklješteni u sopstvene krute stavove, zbog kojih nisu u stanju da nađu izlaz iz, za njih, trenutno ili hronično nepodnošljive situacije.
U smislu ličnog, profesionalnog razvoja i podučavanja, Kliring se preporučuje svima onima koji žele da postignu više u svom životu, bilo da se radi o ličnim, porodičnim, poslovnim ili drugim ciljevima.

Koji je najveći problem zapadnog čoveka?

Usamljenost. Zato i naslov moje druge knjige, iz oblasti kliringa, glasi „Od usamljenosti do odnosa.“ Prva knjiga nosi naslov „Da li sam ja normalan?“ Obe knjige je objavila izdavačka kuća „METAPHYSICA“ (Solunska 10).

Kako možemo u ovoj sredini podržavati pošten, ozbiljan rad?

Biti pošten i ozbiljan u radu znači težiti da se dostigne najviši profesionalni domet i održi standarni nivo u nekom poslu, u ovom slučaju pružanja usluge pomoći drugima. Ako se ovim poslom bavite kao samostalnom delatnošću i imate nameru da živite od tog posla, onda je to i uslov opstanka, jer jedino tako možete obezbediti podršku od korisnika vaših usluga, pa i od šireg okruženja. Situacija je drugačija ako svoju osnovnu egzistenciju imate obezbeđenu iz nekog drugog izvora a ovim poslom se bavite u interesu hobija ili dopunske zarade. Iz pozicije opstanka to izgleda komotnija situacija, ali iz pozicije profesionalnosti to je ipak amaterska pozicija, i nalazi se na nižem niovou profesionalnih standarda, te je samim time i manje ozbiljna i manje poštena.

Kako razbiti dezinformisanost?

Na dva načina. Prvo što ćemo sami više raditi na „edukaciji tržišta“ odnosno biti aktivniji u iznošenju istina i stvarnosti iz ove oblasti, i drugo, što se nećemo previše opterećivati i gubiti energiju i vreme na dezinformacije. Vremenom, a to još u ovoj sredini nije slučaj, ljudi će steći više znanja i iskustva iz ove materije i moći će pažljivije i odgovornije da vrše selekciju i biraju ono što odgovara njihovim interesima i potrebama.

Kako se određuje prava pomoć?

Prvi korak u pružanju pomoći jeste usmeriti pažnju na klijenta, podstaći njegovu komunikaciju i slušati ga. Naš prvi cilj jeste da upoznamo kako funkcioniše njegov mentalni i emocionalni sistem. Naš drugi cilj jeste da utvrdimo šta ne funkcioniše, gde su greške, tamna i zaleđena mesta u tom sistemu. Naš treći zadatak jeste da vidimo kako možemo da pomognemo klijentu da uočene nedostatke koriguje. Kliring daje prednost subjektivnoj realnosti klijenta, koju praktičar kliringa nastoji da razume i pomogne klijentu da bolje funkcioniše u realnosti sopstvenog sistema, umesto da ga posmatra, procenjuje, dijagnosticira, savetuje i prepravlja na osnovu ličnih ili „objektivnih naučnih“ kriterijuma.

Kako znamo da smo napredovali kroz metod kliringa?

Tehnike rada i tehnološki pristup u Kliringu i Koučing modelu zasnovanom na njemu, uprošćeno i sistematizovano mogu da se predstave u pet kategorija ili nivoa. Prva dva nivoa („-1“ i „1“) bave se porastom klijentove komunikacione sposobnosti i korišćenjem verbalnih i telesnih tehnika, kojima se postiže bolje predstavljanje sebe, rasterećuje se od pojedinih sadržaja i emocionalnih opterećenja, otvara pojedine ignorisane i zanemarene aspekte sopstvene životne realnosti i dolazi do uvida i porasta razumevanja.
Sa napredovanjem na drugom nivou („2“), bavimo se ciljevima i problemima, kada mogu jasnije da se sagledaju i definišu, kao i problemima i preprekama koje stoje na putu njihovog ostvarivanja. Porast jasnoće i oslobađanje pažnje, koja je bila hronično vezana za neke od problema, jeste indikator napredovanja na ovom nivou rada. Problemi se nadalje transformišu u projekte, koji se onda obično realizuju po sistemu „korak po korak“ – praćen treningom neophodnih sposobnosti i kultivisanjem samodiscipline i boljim gazdovanjem svoje životne energije.
U nastavku rada (nivo „3“) klijent se suočava sa stidom i osećajem krivice – griže savesti. Dok se na početku rada obično nalazio u poziciji žrtve, krivio okolinu i bio nesvestan sopstvenog dela odgovornosti, klijent sada počinje da otkriva svoju umešanost u nastajanje problema, te napreduje tako što, postepeno, kultiviše sopstvenu etiku u ponašanju sa drugima i razvija viši stupanj odgovornosti za svoje postupke.
Na četvrtom nivou („4“) klijent se hvata u koštac sa fiksiranim stavovima, krutim crtama ličnosti i svojim zatrovanim i destruktivnim životnim scenarijem. U Kliringu, ovaj aspekt rada je teoretski i operativno veoma dobro razvijen, te bukvalno predstavlja tehnološki proboj na polju psihoterapije i treninga sposobnosti.
Sve u svemu, rezimirano, napredovanje kroz metod Kliringa jeste proces kretanja od dezintegracije ka integraciji i ucelovljenju, kao što to kaže Bela Hamvaš:

„Nisi ti spolja osuđen na prokletstvo. Ti sam sebe držiš u prokletstvu.
Sve zavisi od tebe. Svaka duša se rađa cela i svoju celinu ne može izgubiti.
Budi pametan. Povrati svoju celovitost.“

Kako procenjujete sa kime možete da radite?

Obično se na početku sa zainteresovanom osobom obavi jedan Uvodni intervju, tokom kojeg se ustanove stvarni ciljevi zainteresovane osobe. Praktičar tada procenjuje da li je u stanju da pomogne, ili će je uputiti nekom drugom.

Kako ulazite u ljudski um?

Ukratko: slušanjem, postavljanjem pitanja, vođenjem klijenta u skladu sa njegovim interesovanjem i ispoljenim indikatorima (evidentiranjem emocionalnog naboja na određene oblasti).

Kako se iz ugla kliringa posmatra ljudski um?

Prema Kliringu, um se sastoji iz četri dela. Prvi je Ego ili „lažno Ja“, drugi je Memorija, treći deo zovemo Centralni analizator, i četvrti je onaj koji smo već spomenuli na početku: Individua, pravo Ja ili Donosilac odluka.

Samorealizacija i kliring?

Jednostavno, kliring treba da olakša i omogući samorealizaciju pojedinca u svim bitnim segmentima.
To se ostvaruje tako što sama Indivudua postaje jača, Ego otvoreniji i fleksibilniji, Memorija rasterećena od traumatskih i zatrovanih sadržaja, pa shodno tome Centralni analizator može da u sada i ovde uvek ponudi najmudrije rešenje, često i uz pomoć Intuicije, te tako čovekovo pravo Ja lako i brzo donosi prave odluke.

Vi ste pionir kod nas u ovom poslu. Da li je sudbina pionira da bude neshvaćen?

Sudbina pionira je da bude usamljen i njegov zadatak i cilj jeste da to što kraće traje. Pionir mora biti dobar tehnički poznavalac svoje oblasti i istovremeno dobar komunikator, kako se ne bi osećao neshvaćenim. Takođe, treba da bude istrajan i strpljiv, jer je prirodno da ljudi budu sumnjičavi prema svemu što je novo i strano. Sa druge strane, to je privilegija i zadovoljstvo.

Koje sve segmente obuhvata obuka kliringa?

Kao i svaka psihoterapijska obuka, i škola Kliringa ima tri dela: Teorija, Lični rad, Trening i kasnije obavezna supervizija.

Naglasak je na ličnom radu sa klijentom. Zašto?

Praksa kliringa je u pravom smislu te reči jedna vrsta zanatske obuke, koja ima za cilj da učesnik obuke, pre svega, na sebi lično iskusi sve dobrobiti tog rada, a zatim da ih teoretski shvati i razume, i da bude treniran kako bi mogao da lično iskustvo i stečeno znanje primenjuje na drugima. To se najbolje postiže time što se tokom obuke učesnik svakodnevno, naizmenično, nalazi i u ulozi klijenta i u ulozi praktičara.

Zašto kažete da je kliring kao skener?

Zbog toga što su tehnike koje upotrebljavamo tokom rada komunikacioni alati, uz pomoć kojih ulazimo u unutrašnjost klijentovog uma i vršimo istraživanje njegovog unutrašnjeg prostora. Tokom toga, slično skeneru, uočavamo određene „tumore“ u vidu zaleđenih emocija, neisporučenih komunikacija, problema, stida, griže savesti, fiksiranih stavova... i, u nastavku rada omogućavamo klijentu da se toga rastereti.

Koje su sve poruke kliringa: Svako je junak svog vremena, Vuci poteze sada…

Kliring stavlja naglasak na svesnost, na neophodnost uočavanja i suočavanja sa promenama, koje su ili prilike ili problemi, kao i na donešenje pravovremenih i dobrih odluka. Takođe, Kliring potencira važnost naših međusobnih odnosa, naročito sa bliskim ljudima, ali i generalno. Svesnost i međusobni odnosi sa drugima su u tesnoj vezi, zbog toga što se nivo svesnosti najbrže razvija kroz razumevanje i kvalitetne odnose sa drugima.

 

Razgovor vodila:
Tamara Lujak

Pogledaj još...
 • 2672-00.jpg

  Bogdan Vojnović

  13.05.2014.
  Na grafikama/printovima Bogdana Vojnovića su različiti alati dostupni savremenom umetniku, onome kojem je računar postao štafelaj i upotrebljeni su radi ...
 • 2671-00.jpg

  Ničim izazvan

  25.03.2014.
  Svi ti problemi koji se javljaju i od kojih verovatno nikada nećemo pobeći se brišu kada se popnemo na binu ...
 • 2670-00.jpg

  The interview that went wrong

  11.03.2014.
  Video zapis u formi intervjua koji će podstaći buran splet dešavanja za sagovornike, urednika Jakšu Nikodijevića i velikog stručnjaka, Nikolu ...
Komentari
gost_Marija - 09.09.2014. 14:22 h
Gde mogu da kupim u Beogradu knjigu o kliringu?